Dot2021

 

TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.: „Wykonanie linii pilotażowej i demonstracja ostatecznej formy zintegrowanej technologii sekwencyjnego przetwarzania odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej, w szczególności mebli i AHPs oraz produkcji złoża nawadniająco- nawożąco- sorpcyjnego w P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej będącej wynikiem prowadzonych prac rozwojowych. Rezultatem projektu będą innowacja produktowa tj.: usługa przetwarzania odpadów o strukturze wielomateriałowej tj. AHPs oraz produkcji złoża nawadniająco- nawożąco- sorpcyjnego. Ponadto w ramach projektu opracowana i wdrożona zostanie innowacja procesowa: sekwencyjne przetwarzanie odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej, ze szczególnym uwzględnieniem mebli.

Efektem projektu będzie:

1). Usługa przetwarzania i odzysku materiałowego z odpadów higienicznych jak pieluchy i podkłady higieniczne tj. AHPs, które aktualnie w Polsce nie są przetwarzane;

2). Produkcja innowacyjnego w skali światowej złoża nawadniająco- nawożąco- sorpcyjnego;

3). Innowacyjna metoda recyklingu odpadów wielkogabarytowych i wielomateriałowych, w szczególności mebli tapicerowanych;

Całkowita wartość projektu: 9 767 827,89 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 770 477,00 PLN

Dot2021

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

IR-M

RzeczpospolitaPolska-M PARP2-M EFRR-M

 

TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu :

 Tytuł: Wdrożenie nowej technologii odzysku odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Mechaniczno Technologiczny Politechniki Śląskiej. Nowa technologia umożliwi efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. W wyniku wdrożenia przedmiotowej technologii, powstanie innowacja produktowa. Nowym produktem będzie usługa odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej.

W ramach projektu zostanie zakupiony układ rozdrabniający w formie jednowałowego, wolnoobrotowego młyna z nożowym systemem tnącym, oraz aparatura badawczo-analityczna niezbędna do realizacji założonego planu badań . Realizacja projektu będzie miała charakter inwestycji początkowej, w formie dywersyfikacji produkcji, dlatego też w ramach realizacji projektu zostaną wykorzystane środki trwałe będące w posiadaniu spółki. Projekt zostanie wdrożony na terenie obecnego zakładu spółki TAMAX.

Wydatki ogółem: 984 000PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 440 000 PLN        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu :

Tytuł: Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia dotyczyć będzie przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. Wynikiem wdrożenia nowej technologii będzie usługa odzysku oferowana

dla podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady, w szczególności dla podmiotów o statusie RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). Technologia prowadzić będzie do maksymalizacji poziomu odzysku, poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym i jednoczesnej optymalizacji odzysku materiałowego, w odniesieniu do

frakcji będącej przedmiotem przetwarzania. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe nakierowane będą także na wypracowanie metod produkcji prowadzących do automatyzacji procesów technologicznych, w tym także identyfikacji materiałowej. Realizacja projektu dotyczy zarówno opracowania nowej technologii jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na rozwinięcie dotychczasowej branżowo związanej działalności przedsiębiorstwa, o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane wyzwania rynku.

Wydatki ogółem: 156 210 PLN

Dofinansowanie projektu  z UE:  107 950 PLN